Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 119:121-128"

Sống Với Thánh Kinh: 23/08/2015

Sống Với Thánh Kinh: 23/08/2015 Thi Thiên 119:121-128Người Ngay, Người Ác “Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, song đường người ác rồi bị diệt vong” (Thi Thiên 1:6). Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta biết gì về hoàn cảnh của người ngay thẳng? Bởi đâu bạn biết Đức Chúa Trời không quên con cái Ngài? Bạn rút được bài học nào cho mình và bạn sẽ ứng dụng trong cuộc sống ra s ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top