Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 118:22-29"

Sống Với Thánh Kinh: 15/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 15/03/2015 Thi Thiên 118:22-29Mừng Rỡ và Vui Vẻ Mỗi Ngày “Này là ngày Đức Giê-hô-va làm nên, chúng tôi sẽ mừng rỡ và vui vẻ trong ngày ấy” (câu 24). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Giê-hô-va đã thực hiện điều lớn và lạ lùng nào (câu 22)? Điều lớn và lạ lùng đó chỉ về ai (Ma-thi-ơ 21:42)? Phân đoạn này mô tả sự giải cứu của Đức Chúa Trời như thế nào? Câu 27, 28 cho thấy điều gì nơi con dân Chúa? ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top