Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 118:15-21"

Sống Với Thánh Kinh: 08/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 08/03/2015 Thi Thiên 118:15-21Luôn Nức Tiếng Vui Mừng “Trong trại người công bình có tiếng vui mừng cứu rỗi: Tay hữu Đức Giê-hô-va làm việc cả thể” (câu 15). Câu hỏi suy ngẫm: Thi Thiên này cho biết gì về Đức Giê-hô-va? Chúa sửa phạt người Ngài yêu với mục đích nào? Bạn đã và đang kinh nghiệm những việc lớn lao cũng như sự sửa phạt của Chúa ra sao? Bạn được nhắc nhở cần có thái độ nào ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top