Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 116:7-14"

Sống Với Thánh Kinh: 25/01/2015

Sống Với Thánh Kinh: 25/01/2015 Thi Thiên 116:7-14Đáp Ứng Ơn Cứu Chuộc “Tôi sẽ bước đi trước mặt Đức Giê-hô-va, trong đất kẻ sống” (Thi Thiên 116:9). Câu hỏi suy ngẫm: Qua cơn nguy khốn tác giả rút ra bài học gì cho mình? Tác giả đã đáp ứng thế nào đối với ơn cứu mạng của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời đã cứu bạn ra khỏi sự chết nào? Việc này giúp bạn đối diện với các hoạn nạn trong tương lại ra sao ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top