Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 115:9-18"

Sống Với Thánh Kinh: 11/01/2015

Sống Với Thánh Kinh: 11/01/2015 Thi Thiên 115:9-18 Hãy Tin Cậy Chúa! “Hỡi các người kính sợ Đức Giê-hô-va, hãy tin cậy Đức Giê-hô-va: Ngài là sự cứu giúp và cái khiên của họ” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả kêu gọi những ai tin cậy Đức Giê-hô-va? Vì sao họ cần phải tin cậy Ngài? Bạn thể hiện sự tin cậy Chúa như thế nào trong đời sống mình? Trong khi các Dân Ngoại nhờ cậy nơi những hình tượng một cách vô ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top