Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 110:1; Ma-thi-ơ 22:41-45"

Sống Với Thánh Kinh: 30/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 30/10/2016 Thi Thiên 110:1; Ma-thi-ơ 22:41-45Đấng Christ Là Vua Đời Đời “Ngài đáp rằng: Vậy, vì cớ nào Vua Đa-vít được Chúa Thánh Linh cảm động, gọi Đấng Christ là Chúa, mà rằng: Chúa phán cùng Chúa tôi: Hãy ngồi bên hữu Ta, Cho đến khi nào Ta để kẻ thù nghịch ngươi dưới chân ngươi?” (Ma-thi-ơ 22:43-44). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi học xong sách Thi Thiên, bạn biết gì về con đường của ngư ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top