Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Sáng Thế Ký 8:1-22"

Sống Với Thánh Kinh: 13/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 13/01/2017 Sáng Thế Ký 8:1-22 Trải Nghiệm Ơn Phước Chúa “Đức Chúa Trời ban phước cho Nô-ê cùng các con trai người, mà phán rằng: Hãy sinh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy trên mặt đất” (Sáng Thế Ký 9:1). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Nô-ê nhận được điều gì trong suốt hành trình thuộc linh của ông (Sáng Thế Ký 6:13; 8:15, 16; 9:1)? Những điều này đáng giá như thế nào? Bạn đã nhận được gì trong h ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top