Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Sáng Thế Ký 50:15-21"

Sống Với Thánh Kinh: 02/07/2018

Sống Với Thánh Kinh: 02/07/2018 Sáng Thế Ký 50:15-21 Yêu Thương – Tha Thứ “Bây giờ, đừng sầu não và cũng đừng tiếc chi về điều các anh đã bán tôi đặng bị dẫn đến xứ này; vì để giữ gìn sự sống các anh, nên Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh”(Sáng Thế Ký 45:5). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao các anh của ông Giô-sép ghét bỏ và làm hại ông? Ông Giô-sép có phản ứng gì khi gặp lại các anh sau nhiều năm xa c ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 11/02/2016 Sáng Thế Ký 50:15-21Bài Học Tha Thứ từ Ông Giô-sép “Giô-sép đáp rằng: Các anh đừng sợ chi, vì tôi há thay mặt Đức Chúa Trời sao? Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người" (Sáng Thế Ký 50:19-20). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Giô-sép đã nhận biết Chúa như thế nào trong câu 19? Ông nhìn thấy điều gì khi người khác làm ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top