Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Sáng Thế Ký 32:24-32"

Sống Với Thánh Kinh: 07/10/2014

Sống Với Thánh Kinh: 07/10/2014 Sáng Thế Ký 32:24-32Đức Chúa Trời Tha Thứ Dồi Dào “Người đó bảo: ‘Tên ngươi không còn là Gia-cốp nữa, nhưng là Y-sơ-ra-ên vì ngươi đã tranh đấu với Đức Chúa Trời và người ta, và ngươi đều thắng cả’” (Sáng Thế Ký 32:28 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Câu chuyện xảy ra trong bối cảnh nào? Người vật lộn với ông Gia-cốp là ai? Người đó đã làm gì cho ông Gia-cốp khi ông không chịu bỏ cu ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top