Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Sáng Thế Ký 22:1-19"

Sống Với Thánh Kinh: 03/10/2018

Sống Với Thánh Kinh: 03/10/2018 Sáng Thế Ký 22:1-19 Yêu Con: Gương Mẫu Đức Tin “Bởi vì ngươi đã vâng theo lời dặn Ta, nên các dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước” (câu 18). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời thử thách đức tin của ông Áp-ra-ham như thế nào? Câu trả lời của ông Áp-ra-ham (câu 8) cho biết gì về đức tin của ông? Đức tin ấy đem đến kết quả gì cho ông, cho cậu Y-sác, và cho cả nhân ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 03/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 03/11/2016 Sáng Thế Ký 22:1-19 Lòng Vâng Phục của Ông Áp-ra-ham “Bởi đức tin, Áp-ra-ham dâng Y-sác trong khi bị thử thách; người là kẻ đã nhận lãnh lời hứa, dâng con một mình (Hê-bơ-rơ 11:17). Câu hỏi suy ngẫm: Lý do nào Đức Chúa Trời bảo ông Áp-ra-ham dâng cậu Y-sác làm của lễ thiêu? Ông Áp-ra-ham suy nghĩ gì khi ông hoàn toàn vâng theo lời Chúa phán? Chúa đã chuẩn bị trước cho ông Áp- ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top