Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Sáng Thế Ký 18:1-8"

Sống Với Thánh Kinh: 10/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 10/06/2016 Sáng Thế Ký 18:1-8Tấm Lòng Phục Vụ của Ông Áp-ra-ham “Hãy siêng năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa” (Rô-ma 12: 11). Câu hỏi suy ngẫm: Các hành động của ông Áp-ra-ham trong các câu 2, 6, 7, và 8 cho thấy tinh thần phục vụ của ông Áp-ra-ham như thế nào? Điều gì bạn cần phải sửa đổi hoặc được khích lệ sau khi học được gương phục vụ của ông Áp-ra-ham ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top