Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Sáng Thế Ký 13:1-12"

Sống Với Thánh Kinh: 06/06/2019

Sống Với Thánh Kinh: 06/06/2019 Sáng Thế Ký 13:1-12 Chủ Động Giải Hòa “Áp-ram nói cùng Lót rằng: Chúng ta là cốt nhục, xin ngươi cùng ta chẳng nên cãi lẫy nhau và bọn chăn chiên ta cùng bọn chăn chiên ngươi cũng đừng tranh giành nhau nữa” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Nan đề gì đang xảy ra với ông Áp-ram và ông Lót? Giải pháp ông Áp-ram là gì? Để chủ động làm người giải hòa, ông Áp-ram phải hy sinh những gì? B ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 06/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 06/09/2016 Sáng Thế Ký 13:1-12Khiêm Nhường trong Sự Lựa Chọn “…nếu ngươi lấy bên tả, ta sẽ qua bên hữu; nếu ngươi lấy bên hữu, ta sẽ qua bên tả” (câu 9 BTT). “...nếu cháu chọn bên trái, bác sẽ sang bên phải; nếu cháu chọn bên phải, bác sẽ sang bên trái” (câu 9 TTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Áp-ra-ham và ông Lót đang gặp phải nan đề gì? Ông Áp-ra-ham giải quyết như thế nào? Việc ông làm đe ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top