Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ru-tơ 2:18-23"

Sống Với Thánh Kinh: 10/08/2015

Sống Với Thánh Kinh: 10/08/2015 Ru-tơ 2:18-23Kết Quả của Việc Lành Bởi Đức Tin “Na-ô-mi đáp cùng dâu mình rằng: Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho người, vì Ngài không dứt làm ơn cho kẻ sống và kẻ chết!” (câu 20a). Câu hỏi suy ngẫm: Bà Na-ô-mi đã phản ứng thế nào khi thấy bà Ru-tơ trở về từ ruộng lúa (câu 19)? So sánh với thái độ của bà Na-ô-mi trong 1:15, 20-21, bạn nhận thấy có chuyển biến nào trong bà Na ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top