Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ru-tơ 2:1-17"

Sống Với Thánh Kinh: 08/08/2015

Sống Với Thánh Kinh: 08/08/2015 Ru-tơ 2:1-17Việc Lành Bày Tỏ Đức Tin “Nguyện Đức Giê-hô-va báo đáp điều nàng đã làm; nàng đã đến núp dưới cánh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên; cầu xin Ngài thưởng cho nàng cách trọn vẹn” (Ru-tơ 2:12). Câu hỏi suy ngẫm: Bạn biết gì về ông Bô-ô qua cách ông cư xử với những thợ gặt và với bà Ru-tơ (câu 4, 8-9, 11-12, 14-15)? Ông Bô-ô đã nhận thấy điều gì qua việc làm của b ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top