Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ru-tơ 1:1-22"

Sống Với Thánh Kinh: 07/08/2015

Sống Với Thánh Kinh: 07/08/2015 Ru-tơ 1:1-22Đức Tin Hướng Dẫn Việc Lành “Ru-tơ thưa rằng: Xin chớ nài tôi phân rẽ mẹ; vì mẹ đi đâu, tôi sẽ đi đó; mẹ ở nơi nào, tôi sẽ ở nơi đó. Dân sự của mẹ, tức là dân sự của tôi; Đức Chúa Trời của mẹ, tức là Đức Chúa Trời của tôi” (Ru-tơ 1:16). Câu hỏi suy ngẫm: Bà Ru-tơ đang đối diện với hòan cảnh nào (câu 5, 11, 14, 15)? Nếu là bà Ru-tơ, bạn sẽ quyết định ra sao? Bà Ru- ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top