Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Rô-ma 8:31-39"

Sống Với Thánh Kinh: 04/04/2016

Sống Với Thánh Kinh: 04/04/2016 Rô-ma 8:31-39Bí Quyết Chiến Thắng “Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần” (Rô-ma 8:37). Câu hỏi suy ngẫm: Tình yêu Chúa dành cho chúng ta có gì đặc biệt? Tại sao Chúa yêu thương nhưng cho phép nghịch cảnh xảy đến cho con dân Ngài? Biết Chúa và tình yêu của Ngài dành cho mình sẽ giúp ích chúng ta ra sao khi chúng ta đối diện với ngh ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/04/2016

Sống Với Thánh Kinh: 02/04/2016 Rô-ma 8:31-39Các Âm Mưu của Kẻ Thù “Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ, là Chúa chúng ta” (Rô-ma 8:38-39). Câu hỏi suy ngẫm: Rô-ma 8:33-35 ch ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/04/2016

Sống Với Thánh Kinh: 01/04/2016 Rô-ma 8:31-39Người Chiến Thắng “Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần” (Rô-ma 8:37). Câu hỏi suy ngẫm: Rô-ma 8:37 cho chúng ta biết chúng ta là những người như thế nào? Chúng ta chiến thắng trong hoàn cảnh nào? Sự chiến thắng ấy có ý nghĩa gì? Lời Chúa trong phân đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc hôm nay khẳng định rằng chúng ta là nhữn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 08/04/2015

Sống Với Thánh Kinh: 08/04/2015 Rô-ma 8:31-39Vẻ Đẹp của Đau Khổ “Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sẽ sinh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên” (II Cô-rinh-tô 4:17). Câu hỏi suy ngẫm: Ma quỷ đã dùng những đau khổ nào nhằm phân rẽ con dân Chúa ra khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời? Nhờ đâu mà Sứ đồ Phao-lô hoàn toàn đắc thắng sự đau khổ? Làm thế nào bạn có thể khám phá vẻ đẹp tiềm ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top