Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Rô-ma 7:1-6"

Sống Với Thánh Kinh: 04/02/2017

Sống Với Thánh Kinh: 04/02/2017 Rô-ma 7:1-6Chết Để Được Tự Do “Bởi thân thể của Đấng Christ, anh em đã chết về luật pháp, đặng thuộc về người khác, tức là người đã từ cõi chết sống lại, hầu cho chúng ta được kết quả cho Đức Chúa Trời” (câu 4). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết tình trạng của một người mới tin Chúa được chết về điều gì và được tự do như thế nào? Thánh Linh của Đức Chúa Trời đóng vai ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top