Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Rô-ma 6:12-23"

Sống Với Thánh Kinh: 07/04/2016

Sống Với Thánh Kinh: 07/04/2016   Rô-ma 6:12-23 Bước Thứ Ba Đến Chiến Thắng   “Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi, như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình” (Rô-ma 6:13).   Câu hỏi suy ngẫm: Rô-ma 6:13 dạy chúng ta đừng “nộp,” “phó,” hay “dâng” điều gì, ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top