Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Rô-ma 6:11-14"

Sống Với Thánh Kinh: 04/04/2017

Sống Với Thánh Kinh: 04/04/2017 Rô-ma 6:11-14Ai Tể Trị Đời Sống Mình? “Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi,như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời,dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình” (câu 13). Câu hỏi suy ngẫm: Khi nào thì một người bị tội lỗi cai trị? Sứ đồ Phao-lô khuyên người tin Chúa phải làm gì? Ai ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top