Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Rô-ma 4:9-12"

Sống Với Thánh Kinh: 09/02/2017

Sống Với Thánh Kinh: 09/02/2017 Rô-ma 4:9-12Được Xưng Công Bình: Qua Phép Cắt Bì? – KHÔNG! “Vậy, người đã nhận lấy dấu cắt bì, như dấu ấn của sự công bình mà người đã được bởi đức tin, khi chưa chịu cắt bì” (câu 11a). Câu hỏi suy ngẫm: Liên quan đến sự xưng công bình và phép cắt bì, Sứ đồ Phao-lô đưa ra câu trả lời nào (câu 10-11)? Bạn hiểu thế nào là con cháu thật của Áp-ra-ham, hay nói cách khác, thế nào ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top