Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Rô-ma 4:16-17"

Sống Với Thánh Kinh: 11/02/2017

Sống Với Thánh Kinh: 11/02/2017 Rô-ma 4:16-17Được Xưng Công Bình Bởi Đức Tin: Con Đường Duy Nhất “Vậy nên, bởi đức tin mà người ta trở nên người ăn gia tài, hầu cho sự ấy được bởi ân sủng, và cho lời hứa được chắc chắn cho cả dòng dõi Áp-ra-ham, chẳng những cho dòng dõi dưới quyền luật pháp, mà cũng cho dòng dõi có đức tin của Áp-ra-ham, là tổ phụ hết thảy chúng ta” (câu 16). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-l ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top