Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Rô-ma 1:9-11"

Sống Với Thánh Kinh: 04/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 04/06/2016 Rô-ma 1:9-11Tinh Thần Chia Sẻ của Người Phục Vụ “Thật vậy, tôi rất mong mỏi đến thăm anh em, đặng thông đồng sự ban cho thiêng liêng cùng anh em, hầu cho anh em được vững vàng” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết vì sao ông muốn đến thăm Hội Thánh La Mã? Lý do này cho chúng ta biết phẩm chất nào của Sứ đồ Phao-lô? Phẩm chất này đang được thể hiện trong đời sống ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top