Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Rô-ma 1:8-15"

Sống Với Thánh Kinh: 01/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 01/06/2016 Rô-ma 1:8-15Tấm Lòng Biết Ơn Của Người Phục Vụ “Trước hết, tôi nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ, vì hết thảy anh em mà tạ ơn Đức Chúa Trời tôi về đức tin anh em đã đồn khắp cả thế gian” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Khi nghĩ đến Hội Thánh tại La Mã, điều trước hết mà Sứ đồ Phao-lô làm là gì? Điều này cho thấy gì về tinh thần phục vụ Chúa của ông? Tinh thần này quan trọng thế nào trong ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top