Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Rô-ma 13:1-7"

Sống Với Thánh Kinh: 07/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 07/11/2015 Rô-ma 13:1-7Hội Thánh và Phép Tắc Trần Gian “Vì Chúa, hãy phục theo mọi phép tắc loài người lập lên, hoặc vua, như đấng rất cao, hoặc các quan, như người vua sai ra để phạt kẻ làm dữ và khen người làm lành. Vì anh em làm điều lành để ngăn miệng những kẻ ngu muội dại dột, ấy là ý muốn của Đức Chúa Trời.... Hãy kính mọi người; yêu anh em; kính sợ Đức Chúa Trời; tôn trọng vua” ( ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top