Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Rô-ma 13:1-7; 1 Phi-e-rơ 2:13-15"

Sống Với Thánh Kinh: 07/01/2015

Sống Với Thánh Kinh: 07/01/2015 Rô-ma 13:1-7; 1 Phi-e-rơ 2:13-15Khách Lữ Hành và Chính Quyền “Hãy kính mọi người; yêu anh em; kính sợ Đức Chúa Trời; tôn trọng vua” (1 Phi-e-rơ 2:17). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa dạy chúng ta phải có thái độ như thế nào đối với các cấp chính quyền? Vì sao? Việc vâng phục nhà cầm quyền chứng tỏ điều gì? Có giới hạn nào trong việc vâng phục chính quyền? Cho thí dụ. Con cái Chúa là c ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top