Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Rô-ma 13:1-6"

Sống Với Thánh Kinh: 07/09/2015

Sống Với Thánh Kinh: 07/09/2015 Rô-ma 13:1-6Vâng Phục Nhà Cầm Quyền “Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình; vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định” (Rô-ma 13:1). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao người tin Chúa cần phải vâng phục nhà cầm quyền? Trách nhiệm của nhà cầm quyền là gì? Sự vâng phục này có những giới hạn nào? Vì sao? Khi dạy về mối l ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top