Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Rô-ma 12:3-8"

Sống Với Thánh Kinh: 04/09/2019

Sống Với Thánh Kinh: 04/09/2019 Rô-ma 12:3-8 Sử Dụng Ân Tứ “Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời” (I Phi-e-rơ 4:10). Câu hỏi suy ngẫm: Ai mới có ân tứ? Sứ đồ Phao-lô muốn dạy dỗ điều gì khi so sánh chi thể của thân với các ân tứ? Bạn sử dụng ân tứ Chúa ban như thế nào? Làm sao biết mình có ân tứ gì? Nếu lơ là không ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 08/09/2017

Sống Với Thánh Kinh: 08/09/2017   Rô-ma 12:3-8 Gây Dựng Sự Hiệp Nhất trong Chúa   “Vả, như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau” (câu 4-5).   Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dùng hình ảnh nào để ví sánh về Cơ Đốc ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top