Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Rô-ma 1:18-23"

Sống Với Thánh Kinh: 07/02/2017

Sống Với Thánh Kinh: 07/02/2017 Rô-ma 1:18-23Cơn Giận của Đức Chúa Trời “Vả, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật” (câu 18). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Sứ đồ Phao-lô nói về “cơn giận của Đức Chúa Trời” khi mở đầu sứ điệp của ông? “Cơn giận” của Đức Chúa Trời cho bạn bài học gì? ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top