Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Rô-ma 1:18-21"

Sống Với Thánh Kinh: 08/02/2017

Sống Với Thánh Kinh: 08/02/2017 Rô-ma 1:18-21Sự Bày Tỏ của Đức Chúa Trời “Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi” (câu 19). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao cơn giận của Đức Chúa Trời đổ trên mọi người không thờ phượng Ngài là chính xác và công bằng (câu 19-20, 21)? Từ đây, bạn nhận biết thế nào về bản chất hư hoại của con người? Sự nhận biết ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top