Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Rô-ma 1:14-17"

Sống Với Thánh Kinh: 12/04/2016

Sống Với Thánh Kinh: 12/04/2016 Rô-ma 1:14-17Tin Lành Đắc Thắng: Cứu Mọi Người “... để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc” (Rô-ma 1:16c). Câu hỏi suy ngẫm: Trong phần này, Sứ đồ Phao-lô tiếp tục nêu những lý do nào khiến ông “không hổ thẹn về Tin lành”? Những điều này có ý nghĩa gì? Ông muốn nói gì về Tin Lành khi dùng cụm từ “trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc” ? Tin Lành là ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/04/2016

Sống Với Thánh Kinh: 11/04/2016 Rô-ma 1:14-17Tin Lành Đắc Thắng: Quyền Phép của Đức Chúa Trời “… vì là quyền phép của Đức Chúa Trời…” (Rô-ma 1:16b). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nêu những lý do nào khiến Ông “không hổ thẹn về Tin lành”? Những điều này có ý nghĩa gì? Bạn sẽ nói thế nào nếu một người hỏi bạn “Tin Lành là gì?” Trước hết, Tin Lành “là quyền phép.” Tin Lành có sức mạnh để thay đổi con người. ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 09/04/2016

Sống Với Thánh Kinh: 09/04/2016 Rô-ma 1:14-17Tin Lành Đắc Thắng: Không Hổ Thẹn “Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu…” (Rô-ma 1:16a). Câu hỏi suy ngẫm: Theo bạn, thế nào là “hổ thẹn về Tin Lành”? Có bao giờ bạn bị cám dỗ để nghi ngờ, sợ hãi, hay hổ thẹn khi phải nói về Tin Lành cho người khác chưa? Ngày nay, sự hổ thẹn về Tin Lành có thể được bày tỏ qua những hình thức nào? Sứ đồ Phao-lô viết thư để ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top