Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Rô-ma 1:11-12"

Sống Với Thánh Kinh: 06/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 06/06/2016 Rô-ma 1:11-12Thái Độ Khiêm Nhường của Người Phục Vụ “… tôi ở giữa anh em, để chúng ta cùng nhau giục lòng mạnh mẽ bởi đức tin chung của chúng ta, nghĩa là của anh em và của tôi”(câu 12). Câu hỏi suy ngẫm: Giữa câu 11 và 12, Sứ đồ Phao-lô dùng chữ “tức là…” để giải thích cho ý tưởng của ông trong câu 11. Theo bạn, nếu Sứ đồ Phao-lô dừng lại và kết thúc ở câu 11, bạn nghĩ gì về ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top