Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Phục Truyền 6:4-9"

Sống Với Thánh Kinh: 13/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 13/11/2019 Phục Truyền 6:4–9 Ân Cần Dạy Dỗ “Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chỗi dậy” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: Người dạy Lời Chúa cần phải có thái độ nào? Vì sao? Đâu là điều bạn còn đang thiếu? Bạn bổ sung những thiếu sót này thế nào? Ô-sê chương 11 cho thấy rõ tấm lòn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 12/11/2019 Phục Truyền 6:4–9 Tin và Dạy “Hỡi Ít-ra-ên! Hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai” (câu 4). Câu hỏi suy ngẫm: Nội dung sứ điệp trong câu 4 nhấn mạnh điều gì? Vì sao sự xác tín này đặc biệt quan trọng với công tác dạy dỗ Lời Chúa? Đối chiếu đức tin của bạn với câu Kinh Thánh này, bạn thấy thế nào? Khác với lãnh vực giáo dục của xã hội, sự dạy ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 11/11/2019 Phục Truyền 6:4–9 Nghe và Dạy “Vậy, hãy cất để trong lòng và trong trí mình những lời Ta nói cùng các ngươi, đeo nó như một dấu nơi tay, như một ấn chí giữa hai con mắt” (Phục Truyền 11:18). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao mệnh lệnh “hãy nghe” đi trước mệnh lệnh “ân cần dạy dỗ”? Các bước cần thiết trong tiến trình dạy dỗ Lời Chúa là gì (câu 4, 6, 7)? Bạn thường thiếu bước nào trong ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 09/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 09/11/2019 Phục Truyền 6:4–9 Người Dạy Dỗ “Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chỗi dậy” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: Những mệnh lệnh nào được ông Môi-se nêu ra ở đây? Sự dạy dỗ Lời Chúa có tầm quan trọng như thế nào? Ai là người có trách nhiệm trong sự dạy dỗ Lời Chúa? Bạn thự ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 08/10/2018

Sống Với Thánh Kinh: 08/10/2018 Phục Truyền 6:4-9 Nuôi Dạy Con cho Đức Chúa Trời “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; dù khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó” (Châm Ngôn 22:6). Câu hỏi suy ngẫm: Cha mẹ Cơ Đốc nuôi dạy con cái dựa trên nền tảng nào? Muốn vậy, cha mẹ cần quan tâm chuẩn bị gì cho chính mình? Bạn đang nuôi dạy con cho Đức Chúa Trời như thế nào? Lời Chúa trong Phục Truyền 6:6-9 c ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 06/03/2017

Sống Với Thánh Kinh: 06/03/2017 Phục Truyền 6:4-9Lời Chúa cho Gia Đình “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; dù khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó” (Châm Ngôn 22:6). Câu hỏi suy ngẫm: Trước khi dạy dỗ con cái, cha mẹ cần trang bị những gì? Cha mẹ cần dạy dỗ cho con cái điều gì? Bằng những phương cách nào? Lời Chúa giữ vai trò nào trong đời sống hằng ngày của bạn và gia đình bạn? Phục Truyền ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top