Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Phi-líp 4:8-9"

Sống Với Thánh Kinh: 10/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 10/05/2016 Phi-líp 4:8-9Trong Sạch trong Ý Tưởng “Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến” (Phi-líp 4:8) Câu hỏi suy ngẫm: Làm thế nào để sống trong sạch? Giải thích ý nghĩa sáu điều Sứ đồ Phao-lô muốn các tín hữu phả ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 08/07/2015

Sống Với Thánh Kinh: 08/07/2015 Phi-líp 4:8-9Nguyên Tắc Thánh Khiết “Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Hãy nêu lên những ví dụ cụ thể trong cuộc sống hiện nay tương ứng với những điều Sứ đồ Phao-lô khuyên ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top