Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Phi-líp 3:7-11"

Sống Với Thánh Kinh: 04/01/2020

Sống Với Thánh Kinh: 04/01/2020Phi-líp 3:7–11Mục Đích Tối Hậu “Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giê-xu Christ là quý hơn hết, Ngài là Chúa tôi” (câu 8a). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô xem điều gì là lỗ và điều gì là quý hơn hết đối với ông? Mục đích tối hậu trong đời sống của ông sau khi gặp Chúa là gì? Mục đích tối hậu cho cuộc đời bạn là gì? Sau khi liệt kê hết những t ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 08/07/2019

Sống Với Thánh Kinh: 08/07/2019 Phi-líp 3:7-11 Chịu Lỗ Để Được Điều Quý Hơn “Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giê-xu Christ là quý hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô chấp nhận từ bỏ mọi sự ông có để đánh đổi điều gì? Điều đó có giá trị thế nào và nhờ đâu mà có? Sứ đồ Phao-lô hy vọng gì từ trong sự ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 08/07/2017

Sống Với Thánh Kinh: 08/07/2017 Phi-líp 3:7-11Chịu Lỗ Để Được Điều Quý Hơn “Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giê-xu Christ là quý hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô chấp nhận từ bỏ mọi sự ông có để đánh đổi điều gì? Điều đó có giá trị thế nào và nhờ đâu mà có? Sứ đồ Phao-lô hy vọng gì từ trong sự n ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top