Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Phi-líp 3:4-16"

Sống Với Thánh Kinh: 07/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 07/01/2016 Phi-líp 3:4-16Đấng Christ Là Sự Sống của Tôi (2) “Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giê-xu Christ là quý hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ” (Phi-líp 3:8). Câu hỏi suy ngẫm: Theo Sứ đồ Phao-lô thì “Đấng Christ là sự sống tôi” có nghĩa là gì? N ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top