Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Phi-líp 2:12-16"

Sống Với Thánh Kinh: 04/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 04/10/2017 Phi-líp 2:12-16Sống Chiếu Sáng Như Đuốc “Hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian” (câu 15). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu tại Hội Thánh Phi-líp phải làm gì ngay cả khi không có sự hiện di ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top