Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Phi-líp 1:3-11"

Sống Với Thánh Kinh: 07/03/2018

Sống Với Thánh Kinh: 07/03/2018 Phi-líp 1:3-11 Tình Yêu Thương Chan Chứa “Lại điều tôi xin trong khi cầu nguyện, ấy là lòng yêu thương của anh em càng ngày càng chan chứa hơn, trong sự thông biết và sự suy hiểu” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô bày tỏ lòng yêu thương của ông đối với các tín hữu ở Phi-líp như thế nào? Ông cầu nguyện cho họ điều gì? Noi gương Sứ đồ Phao-lô, bạn cần làm gì cho anh chị ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 30/12/2016 Phi-líp 1:3-11Chúa Hoàn Tất Mọi Việc “Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giê-xu Christ” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cảm tạ Chúa đã ban ơn gì cho các tín hữu tại Phi-líp? Ông tin chắc điều gì nơi Chúa? Ông cầu nguyện cho họ như thế nào? Bạn có tin rằng Chúa sẽ làm trọn việc lành qua đời sống bạn khô ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top