Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Phi-líp 1:12-26"

Sống Với Thánh Kinh: 06/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 06/01/2016 Phi-líp 1:12-26Đấng Christ Là Sự Sống của Tôi (1) “Vì Đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy” (Phi-líp 1:21). Câu hỏi suy ngẫm: Người ta thường theo đuổi những mục tiêu nào trong cuộc sống? Điều đó có lời hay bị lỗ? Vì sao? Sứ đồ Phao-lô đã có mục tiêu nào cho cuộc sống của ông, để rồi ông có thể nói rằng chết là có ích lợi? Ở đời ai cũng muốn ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top