Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Phi-lê-môn 8-16"

Sống Với Thánh Kinh: 06/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 06/12/2016 Phi-lê-môn 8-16Tình Yêu Xóa Bỏ Giai Cấp “… không coi như tôi mọi nữa, nhưng coi hơn tôi mọi, coi như anh em yêu dấu, nhất là yêu dấu cho tôi, huống chi cho anh, cả về phần xác, cả về phần trong Chúa nữa!” (câu 16). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô viết thư cho ông Phi-lê-môn với mục đích gì? Ông nói về ông Ô-nê-sim như thế nào? Ông đã kết nối người chủ và đầy tớ trước kia lại ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top