Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Nê-hê-mi 8:9-18"

Sống Với Thánh Kinh: 12/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 12/06/2017 Nê-hê-mi 8:9-18Đáp Ứng Lời Chúa “Nê-hê-mi, quan tổng trấn, E-xơ-ra, thầy tế lễ và thầy thông giáo, cùng người Lê-vi mà dạy dỗ dân sự, bèn nói với cả Ít-ra-ên rằng: Ngày nay là thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi; chớ để tang, cũng đừng khóc lóc. Vì cả dân sự đều khóc khi nghe đọc các lời luật pháp” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Dân chúng phản ứng thế nào khi nghe L ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top