Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Nê-hê-mi 8:1-8"

Sống Với Thánh Kinh: 15/01/2018

Sống Với Thánh Kinh: 15/01/2018 Nê-hê-mi 8:1-8 Nền Tảng cho Mọi Sự Bắt Đầu “Bấy giờ, dân sự nhóm lại như thể một người, tại phố ở Cửa Nước. Chúng nói với E-xơ-ra là thầy thông giáo, xin người đem quyển sách luật pháp của Môi-se mà Đức Giê-hô-va đã truyền dạy cho Ít-ra-ên”(câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao dân Chúa xin ông E-xơ-ra đọc sách Luật Pháp cho họ nghe? Họ đã lắng nghe trong bao lâu và thái độ đáp ứ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 10/06/2017 Nê-hê-mi 8:1-8Thái Độ với Lời Chúa “Họ đọc rõ ràng trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời, rồi giải nghĩa nó ra, làm cho người ta hiểu lời họ đọc” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Dân chúng yêu cầu ông E-xơ-ra điều gì? Thái độ nghe Lời Chúa của dân chúng như thế nào? Vì sao đây là điều quan trọng trong quá trình khôi phục đời sống thuộc linh trong dân chúng? Ngày nay, những điều nà ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top