Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Nê-hê-mi 7:1-4"

Sống Với Thánh Kinh: 14/11/2017

Sống Với Thánh Kinh: 14/11/2017 Nê-hê-mi 7:1-4Chọn Người Lãnh Đạo “Tôi giao phó việc cai trị Giê-ru-sa-lem cho Ha-na-ni, em tôi, và cho Ha-na-nia, quan tể cung; vì là một người trung tín và kính sợ Đức Chúa Trời hơn nhiều kẻ khác” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Sau công việc xây cất vách tường thành, câu 2 cho biết ông Nê-hê-mi tiếp tục ưu tiên cho công việc gì? Ông dựa vào tiêu chuẩn nào để chọn người lãnh đạo ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 09/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 09/06/2017 Nê-hê-mi 7:1-4Những Việc Quan Trọng Cần Làm “Chớ mở các cửa Giê-ru-sa-lem trước khi mặt trời nắng nóng; người ta phải đóng cánh cửa, và gài then lại trong lúc người giữ cửa còn ở tại đó; lại phải đặt người trong dân Giê-ru-sa-lem thay phiên mà canh giữ, mỗi người đứng canh nơi đối ngang nhà mình” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Song song với việc hoàn tất vách thành, ông Nê-hê-mi ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 08/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 08/06/2017 Nê-hê-mi 7:1-4Con Người hay Công Việc? “Khi vách thành đã xây xong, và tôi đã tra các cánh cửa, lập những người giữ cửa, người ca hát, và người Lê-vi trong chức việc của họ, thì tôi giao phó việc cai trị Giê-ru-sa-lem cho Ha-na-ni, em tôi, và cho Ha-na-nia, quan tể cung; vì là một người trung tín và kính sợ Đức Chúa Trời hơn nhiều người khác” (câu 1-2). Câu hỏi suy ngẫm: Ôn ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top