Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Nê-hê-mi 6:5-9"

Sống Với Thánh Kinh: 16/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 16/10/2017 Nê-hê-mi 6:5-9Chú Tâm vào Công Việc “Vì chúng nó muốn nhát cho chúng tôi hết thảy đều sợ hãi; chúng nó rằng: Tay của chúng nó sẽ bị mỏi mệt, không làm công việc nữa. Vậy bây giờ, lạy Chúa, hãy làm cho tay tôi mạnh mẽ” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Kẻ thù tiếp tục bày ra chiêu trò gì để hãm hại ông Nê-hê-mi? Lần tấn công này nhằm vào mục đích gì? Ông Nê-hê-mi đã vượt qua mưu mô ấ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 08/04/2017

Sống Với Thánh Kinh: 08/04/2017 Nê-hê-mi 6:5-9Nhận Thức Lòng Chính Trực “Vì chúng nó muốn nhát cho chúng tôi hết thảy đều sợ hãi; chúng nó rằng: Tay của chúng nó sẽ bị mỏi mệt, không làm công việc nữa. Vậy bây giờ, lạy Chúa, hãy làm cho tay tôi mạnh mẽ” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Lần thứ năm, ông San-ba-lát tấn công ông Nê-hê-mi bằng cách nào? Ông Nê-hê-mi đã phản ứng ra sao? Chiến thuật này đặc biệt xảy ra ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top