Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Nê-hê-mi 6:15-19"

Sống Với Thánh Kinh: 13/11/2017

Sống Với Thánh Kinh: 13/11/2017 Nê-hê-mi 6:15-19Hoàn Tất Công Trình “Khi những thù nghịch chúng tôi hay được điều đó, thì các dân tộc chung quanh chúng tôi đều sợ hãi và lấy làm ngã lòng; vì chúng nó nhìn biết rằng công việc này thành được bởi Đức Chúa Trời của chúng tôi”(câu 16). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Nê-hê-mi bị kẻ thù tấn công nhiều lần, điều đó có ảnh hưởng gì đến tiến độ xây cất bức tường thành không? ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/04/2017

Sống Với Thánh Kinh: 11/04/2017 Nê-hê-mi 6:15-19Nhận Lấy Chiến Thắng “Khi những thù nghịch chúng tôi hay được điều đó, thì các dân tộc chung quanh chúng tôi đều sợ hãi và lấy làm ngã lòng; vì chúng nó nhìn biết rằng công việc này thành được bởi Đức Chúa Trời của chúng tôi” (câu 16). Câu hỏi suy ngẫm: Vách thành Giê-ru-sa-lem hoàn thành trong bao nhiêu ngày? Công trình này có ý nghĩa thế nào? Ông Nê-hê-mi th ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top