Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Nê-hê-mi 6:10-14"

Sống Với Thánh Kinh: 17/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 17/10/2017 Nê-hê-mi 6:10-14Vững Lòng Đến Cùng “Đức Chúa Trời tôi ôi! Xin hãy nhớ Tô-bi-gia và San-ba-lát, tùy theo các công việc này mà hai người đã làm; xin cũng nhớ đến Nô-a-đia, nữ tiên tri, và các tiên tri khác đã muốn làm cho tôi sợ hãi” (câu 14). Câu hỏi suy ngẫm: Sau nhiều lần thất bại, lần này kẻ thù lại bày ra mưu kế gì để hòng hãm hại ông Nê-hê-mi? Ông Nê-hê-mi đã đối phó với ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/04/2017

Sống Với Thánh Kinh: 10/04/2017 Nê-hê-mi 6:10-14Nhận Biết Giới Hạn “Tôi nói: một người như tôi đây sẽ chạy trốn ư? Người nào như tôi đây vào trong Đền Thờ mà lại được sống sao? Tôi không vào đâu” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Ông San-ba-lát đã gài bẫy thế nào để hãm hại ông Nê-hê-mi? Ông Nê-hê-mi đã đối phó với sự tấn công này ra sao? Nguyên tắc kỷ luật thuộc linh nào được bày tỏ qua câu chuyện này? Sau năm l ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top