Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Nê-hê-mi 6:1-4"

Sống Với Thánh Kinh: 14/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 14/10/2017 Nê-hê-mi 6:1-4Vững Lòng Bước Đi “Tôi sai sứ giả đến nói cùng chúng rằng: Ta mắc làm công việc lớn, xuống không đặng. Lẽ nào để công việc dứt trong khi bỏ nó đặng đi xuống với các ngươi?” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Tiến trình xây sửa bức tường thành đang trong giai đoạn nào? Những người thù nghịch đã bày mưu hãm hại ông Nê-hê-mi thế nào? Ông Nê-hê-mi trả lời ra sao trước những ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 07/04/2017

Sống Với Thánh Kinh: 07/04/2017 Nê-hê-mi 6:1-4Nhận Biết Điều Ưu Tiên “Tôi cứ làm một điều: Quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Phi-líp 3:14). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Nê-hê-mi đã đáp lời mời của ông San-ba-lát như thế nào? Ông San-ba-lát tiếp tục âm mưu thâm hiểm của mình ra sao? ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top