Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Nê-hê-mi 5:14-19"

Sống Với Thánh Kinh: 20/09/2017

Sống Với Thánh Kinh: 20/09/2017 Nê-hê-mi 5:14-19Sống Gương Mẫu “Nhưng các quan tổng trấn đã đến nhậm trước tôi, bắt dân chúng cấp dưỡng, lấy cho mình lương thực, và rượu, trừ ra bốn mươi siếc-lơ bạc; đến đỗi các đầy tớ họ cũng lấn lướt trên dân chúng nữa. Nhưng tôi không có làm như vậy; vì cớ kính sợ Đức Chúa Trời” (câu 15). Câu hỏi suy ngẫm: Nếp sống và tấm lòng đối với dân Chúa của ông Nê-hê-mi có gì khác ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top