Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Nê-hê-mi 4:15-23"

Sống Với Thánh Kinh: 15/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 15/08/2017 Nê-hê-mi 4:15-23Kinh Nghiệm Chúa trong Bão Táp “Tại nơi nào các ngươi nghe tiếng kèn, thì hãy nhóm lại cùng chúng ta ở đó; Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ chiến đấu cho chúng ta” (câu 20). Câu hỏi suy ngẫm: Âm mưu của kẻ thù đã thất bại thế nào? Tại sao người Giu-đa phải vừa xây cất vừa cầm binh khí? Điều đó nói lên điều gì? Làm thế nào để bạn càng hiểu biết Chúa càng thêm khi ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top