Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Nê-hê-mi 4:1-6"

Sống Với Thánh Kinh: 15/07/2019

Sống Với Thánh Kinh: 15/07/2019 Nê-hê-mi 4:1-6 Quyết Không Thối Lui “Lạy Đức Chúa Trời của chúng tôi ôi! Hãy nghe; vì chúng tôi bị khinh dể; xin hãy đổ lại sự nhục của chúng nó trên đầu của họ, và hãy phó chúng nó làm mồi trong một xứ bắt người ta làm phu tù kia” (câu 4). Câu hỏi suy ngẫm: Người Giu-đa có bị dao động tinh thần khi hai ông San-ba-lát và Tô-bi-gia nhạo báng không? Họ đã phản ứng thế nào? Phản ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/07/2017

Sống Với Thánh Kinh: 15/07/2017 Nê-hê-mi 4:1-6Quyết Không Thối Lui “Lạy Đức Chúa Trời của chúng tôi ôi! Hãy nghe; vì chúng tôi bị khinh dể; xin hãy đổ lại sự nhục của chúng nó trên đầu của họ, và hãy phó chúng nó làm mồi trong một xứ bắt người ta làm phu tù kia” (câu 4). Câu hỏi suy ngẫm: Người Giu-đa có bị dao động tinh thần khi hai ông San-ba-lát và Tô-bi-gia nhạo báng không? Họ đã phản ứng thế nào? Phản ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top