Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Nê-hê-mi 3:16-32"

Sống Với Thánh Kinh: 13/07/2019

Sống Với Thánh Kinh: 13/07/2019 Nê-hê-mi 3:16-32 Nhịp Nhàng trong Công Việc “Kế chúng, Bên-gia-min và Ha-súp tu bổ phần đối ngang nhà mình. Kế chúng, A-xa-ria, con trai của Ma-a-xê-gia, cháu A-na-nia, tu bổ phía bên nhà mình” (câu 23). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao mỗi dòng tộc lại phụ trách công việc khác nhau? Ông Nê-hê-mi phân bổ cho mỗi dòng tộc như thế nào trong công trình cao đẹp chung ấy? Bạn học được gì ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/07/2017

Sống Với Thánh Kinh: 13/07/2017 Nê-hê-mi 3:16-32Nhịp Nhàng trong Công Việc “Kế chúng, Bên-gia-min và Ha-súp tu bổ phần đối ngang nhà mình. Kế chúng, A-xa-ria, con trai của Ma-a-xê-gia, cháu A-na-nia, tu bổ phía bên nhà mình” (câu 23). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao mỗi dòng tộc lại phụ trách công việc khác nhau? Ông Nê-hê-mi phân bổ cho mỗi dòng tộc như thế nào trong công trình cao đẹp chung ấy? Bạn học được gì ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top